Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO, niniejszym przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:

 

Spółdzielnia „Jedność” z siedzibą w Kraśniku,

Al. Niepodległości 10 ,

23-210 Kraśnik

 

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144887,posiadającym NIP 7150202045 , REGON 000453486, dalej zwana Administratorem.

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

 

Henryk Kuczyński,

e-mail: sekretariat@sp-jednosc.com,

tel. 81 825 54 01

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia współpracy gospodarczej (klienci), w celach rekrutacyjnych oraz wynikających ze stosunku pracy (pracownicy i kandydaci do pracy).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora,  podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie bankowości, dostaw usług i oprogramowania IT, spedycji i przewozu towarów, operatotorzy pocztowi, podmioty świadczący usługi doradcze i kosultingowe, podmioty które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji handlowej, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 
Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych ,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.