artykuły szkolne

 


Artykuły szkolne w hurtowych cenach

Kredki, farby, kleje, masy plastyczne.

Chemia gospodarcza od producenta

Koncentraty do mycia naczyń, mydła, płyny.

Czołowy Producent tub aluminiowych

Dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego.

Aktualności

Kim jesteśmy

Spółdzielnia „Jedność” w Kraśniku aktulanie należy do czołowych polskich producentów tub aluminiowych. Oferuje bardzo szeroki asortyment tub najwyższej jakości, o czym zaświadcza Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wydany przez PCBC potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Uwaga

It appears VirtueMart Component is not installed. Disable all VirtueMart related plugin to stop seeing this message.

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO, niniejszym przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:

 

Spółdzielnia „Jedność” z siedzibą w Kraśniku,

Al. Niepodległości 10 ,

23-210 Kraśnik

 

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144887,posiadającym NIP 7150202045 , REGON 000453486, dalej zwana Administratorem.

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

 

Henryk Kuczyński,

e-mail: sekretariat@sp-jednosc.com,

tel. 81 825 54 01

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia współpracy gospodarczej (klienci), w celach rekrutacyjnych oraz wynikających ze stosunku pracy (pracownicy i kandydaci do pracy).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora,  podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie bankowości, dostaw usług i oprogramowania IT, spedycji i przewozu towarów, operatotorzy pocztowi, podmioty świadczący usługi doradcze i kosultingowe, podmioty które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji handlowej, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 
Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych ,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia ogólne
1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej www.sp-jednosc.com
2.      Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sp-jednosc.com jest prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Spółdzielnia Jedność
3.      Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych zwrotów, rozumie się przez nie:
a)      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sp-jednosc.com,
b)      Sprzedający – Spółdzielnia Jedność - właściciel Sklepu,
c)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,
d)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.      Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:
a)      pod numerami telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15
b)      pod adresem poczty elektronicznej: marketing@sp-jednosc.com
c)      w siedzibie Sklepu pod adresem: 23-210 Kraśnik, Al. Niepodległości 10
d)     pocztą tradycyjną, na adres siedziby Sklepu.
§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu
1.      Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne zapewniające dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
2.      Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta. Rejestracja konta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie.
3.      W celu rejestracji konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Sklepu, wprowadzając prawdziwe dane dotyczące Klienta. Z chwilą rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie przez Sprzedającego usług w zakresie prowadzenia konta Klienta.
4.      Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień, dokonanych płatności i dostępnych bonów rabatowych. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.
5.      Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej ...................., bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
6.      Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
§ 3
Składanie i realizacja zamówień
 
1.      Zamówienia można składać:
a)      drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną,
b)      telefonicznie.
2.      Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zamówienia drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
3.      Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania złożonych zamówień, które ze względu na niekompletne dane bądź uzasadnione przypuszczenie, że zawierają dane nieprawdziwe, nie mogą być z tej przyczyny zrealizowane. Sprzedający uprzednio podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tych informacji.
4.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, potwierdzeniem będzie zwrotna wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
5.      Na żądanie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT.
6.      Zamówienia realizowane będą w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji.
7.      Zamówienia składane w soboty po godzinie 16, w niedziele lub święta, realizowane będą w ciągu 48 godzin licząc od następnego dnia roboczego.
8.      Czas realizacji zamówienia powiększyć należy o czas potrzebny na dostawę przesyłki, zależny od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu dostawy.
 
§ 4
Płatność i sposób dostawy
 
     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 Bank: Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. I O/Kraśnik
 Numer rachunku: 55 1240 2395 1111 0000 3327 8647
2). Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem..
a). W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4).       odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, od poniedziałku do piątku w godzinach od7:00 do 15:00 – bezpłatnie.
5).      Sposób dostawy wybiera Klient.
6).      O wysyłce lub o gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
§ 5
Reklamacje
 
1.      Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.
2.      Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać w sposób wskazany w § 1 pkt 4.
3.      Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 


§ 6
Odstąpienie od umowy
 
1.      Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
2.      Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
4.      Jeżeli Konsument opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność, w tym koszty dostawy.
5.      Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
6.      Konsument zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7.      W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument.
8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
§ 7
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
1.      Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
2.      Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:
a)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
c)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d)     informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
§ 8
Ochrona danych osobowych
1.      Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.
2.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym bądź dołączenie do newslettera. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
3.      Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
4.      Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
§ 9
Postanowienia końcowe
1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej .....................................................
2.      Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.
3.      Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.
4.      Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.
5.      W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

 

Spółdzielnia "Jedność" Kraśnik

   kredki

Al.Niepodległości 10

23-210 Kraśnik

Centrala (81) 825 54 01
Sekretariat (81) 825 58 02
Fax (81) 825-54-03
sekretariat@sp-jednosc.com  

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI JEDNOŚĆ

Tadeusz Członka – Prezes

Henryk Kuczyński – Wiceprezes
Jacek Brzozowski – Wiceprezes

DZIAŁ LOGISTYKI I MARKETINGU

KIEROWNIK DZIAŁU

Marek Michalczyk 693 486 102

 
HANDEL I MARKETING
Tel./fax. (081) 825 57 00
 
Tuby aluminiowe 
Mariusz Wójtowicz 669 090 190
 
Artykuły szkolne
Krzysztof Nosal 693 480 110
 
Sklep firmowy
Henryk Chmiel 603 820 040
 
Zaopatrzenie
Marek Michalczyk 693 486 305
 
Grafik
Wojciech Sic

DZIAŁ PRODUKCJI

DYREKTOR D/S PRODUKCJI
Sylwia Tracz  575 995 920
 
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

 

Formularz kontaktowyImie i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Tresc wiadomosci
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnia „Jedność” w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. W przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny.
Przepisz farby zmień
Informujemy, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@sp-jednosc.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Więcej informacji dostępne TUTAJ.

 
 
 

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!Imie i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Tresc wiadomosci
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnia „Jedność” w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. W przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny.
Przepisz kleje zmień


Zamknij Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.